[1]
I. Redaktion, „Inhaltsverzeichnis“, zmf, Bd. 2, Nr. 1, Feb. 2022.